Logo MARR

Nowa praca
w lepszym klimacie

Pomoc w tworzeniu
nowych miejsc pracy,
szkolenia, doradztwo, dotacje

Pośrednictwo pracy, doradztwo indywidualne i grupowe, wsparcie motywacyjne i zatrudnienie wspomagane, dotacje dla osób pracujących, mieszkających lub uczących się na terenie Małopolski Zachodniej.

Oferujemy

szkolenia i staże

wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Diagnoza i identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu (IPD)

pośrednictwo pracy

dobre praktyki z krajów europejskich

wsparcie adaptacyjne dla pracownika

dotacje na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy

monitorowanie rynku pracy woj. małopolskiego i śląskiego, nawiązywanie relacji z Pracodawcami

poradnictwo

subsydiowane zatrudnienie

wsparcie inicjatyw zwiększających zdolności do mobilności geograficznej

zatrudnienie wspomagane

doradztwo indywidualne i grupowe

wsparcie motywacyjne

Zapraszamy osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

1 pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych,

2 osoby nieaktywne zawodowo (tj. bierne zawodowo) zamieszkujące we wspólnym gosp. domowym z osobami o których mowa w pkt. 1

3 osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy)

4 pracodawcy z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, tj. dla pracodawcy u których przeważającym PKD (wskazanym we właściwym rejestrze) jest:

– sekcja B Górnictwo i wydobywanie (Działy 05, 06, 07, 09)

 • Dział 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • Dział 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Dział 07 – Górnictwo rud metali
 • Dział 09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

– sekcja C – 28.92 Z (Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa),

– sektory i podsektory energochłonne – zgodnie z Informacją Prezesa URE to: 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 20.13, 17.11, 17.12, 19.20, 23.14., 20.11

 • 24.10 Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.42 A Produkcja aluminium hutniczego
 • 24.42 B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43 Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44 Z Produkcja miedzi
 • 24.45 Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.51 Z Odlewnictwo żeliwa
 • 20.13 Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 17.11 Z Produkcja masy włóknistej
 • 17.12 Z Produkcja papieru i tektury
 • 19.20 Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.14 Z Produkcja włókien szklanych
 • 20.11 Z Produkcja gazów technicznych.

Wsparcie może być kierowane do ww. osób, które pracują lub mieszkają lub uczą się na terenie Małopolski Zachodniej. Osoby wskazane w pkt 1 pracują lub pracowały w branżach wskazanych w pkt 4.

Cel projektu

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2030 r. w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki UE do 2050 r. w oparciu o porozumienie paryskie poprzez realizację Projektu (P). Projekt dotyczy kompleksowych programów transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowanych na obszarze Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowany jest w ramach Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej. #FunduszeEuropejskie

Wartość całkowita projektu: 19 979 527,04 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
16 982 541,03 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:
1 997 946,01 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w partnerstwie.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w tygodniowych cyklach od poniedziałku do piątku (w piątki do godziny 12:00).

Uwaga: jednocześnie informujemy, że w lipcu 2024 r. (od 01.07.2024 r.) limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 8 osób w przypadku Partnera wiodącego projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.

Nabory prowadzone są odrębnie przez Partnera wiodącego oraz Partnerów projektu (szczegóły w Regulaminie projektu).

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA z siedzibą w Chrzanowie

Rezultaty

Głównym rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji społecznej 250 osób z grup docelowych po opuszczeniu projektu, poprzez objęcie wsparciem w projekcie ww. grup docelowych.

Aktualności

Informujemy, że w lipcu 2024 r. w przypadku Partnera wiodącego projektu (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA) limit miejsc dla osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej został wyczerpany.

Informujemy, że w lipcu 2024 r. (od 01.07.2024 r.) limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 8 osób w przypadku Partnera wiodącego projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 15 lipca 2024 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 ogłasza nabór Biznesplanów do projektu „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.


Niezbędne dokumenty:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Nowa praca w lepszym klimacie”.

Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A. /biurze projektu (Wadowice, ul. Karmelicka 1)
 • na stronie internetowej projektu https://nowapraca.marr.pl/

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: 785 051 374, 785 058 177.


Do Biznesplanu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi na stronie projektu przez Partnera wiodącego:

 1. potwierdzenie skorzystania z usługi szkoleniowej, co najmniej w wymiarze 80 % (certyfikat wydany po szkoleniu),
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie onieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Biznesplanu – Oświadczenie o pomocy de minimis),
 3. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – zgodne z danymi z punktów opisowych w Biznesplanie),
 4. zbiór oświadczeń/zaświadczeń (zał.  4 do Biznesplanu – Oświadczenia):
  – oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  – oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o braku podwójnego finansowania z FST (np. z programu Śląskiego), środków oferowanych w ramach EFS+, EFRR oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
  zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych (ważne przez 30 dni od dnia wydania),
  – oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
  – oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzymuje środki w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie była prowadzona przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
 5. Uczestnik/Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień

Biznesplan, powinien zawierać co najmniej:

a) opis planowanego przedsięwzięcia,

b) szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.),

c) plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych klientów) oraz konkurencji na rynku,

d) harmonogram realizacji zaplanowanych działań.


Miejsce i sposób składania Biznesplanów:

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wadowicach, ul. Karmelicka 1 (w godzinach pracy biura: poniedziałek 8:00-15:00) lub pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (decyduje data wpływu do biura projektu).

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru w Regulaminie.

Zasady przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną:

 • dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym/podpisem zaufanym ePUAP,
 • zasady rekrutacji pocztą elektroniczną są tożsame z zasadami rekrutacji złożenia osobistego składania dokumentacji w biurach projektu, tj. wszystkie dokumenty niezależnie od sposobu dostarczenia muszą wpłynąć w godzinach pracy biura (poniedziałek – 8:00-15:00) w terminach rekrutacji,
 • zaleca się kontakt telefoniczny z personelem Partnera wiodącego w celu potwierdzenia wpływu dokumentów,
 • dokumenty należy przesłać na adres e-mail: wadowice@marr.pl

Tryb składania Biznesplanu:

Biznesplan wraz z załącznikami powinien być przygotowany w 1 egzemplarzu wypełnionym komputerowo, czytelnie w języku polskim. Przed złożeniem, Biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w Biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Załączniki wymagane do Biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Informujemy, że w czerwcu 2024 r. w przypadku Partnera wiodącego projektu (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA) limit miejsc dla osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej został wyczerpany.

W dniu 14 czerwca 2024 r. zaktualizowano dokumentację dotyczącą wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Data obowiązywania od 17 czerwca 2024 r.

W dniu 3 czerwca 2024 r. zaktualizowano Regulamin projektu Nowa praca w lepszym klimacie

W dniu 3 czerwca 2024 r. zaktualizowano Regulamin projektu Nowa praca w lepszym klimacie

Informujemy, że w czerwcu 2024 r. (od 03.06.2024 r.) limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 7 osób w przypadku Partnera wiodącego projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.

Informujemy, że w maju 2024 r. w przypadku Partnera wiodącego projektu (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA) limit miejsc dla osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej został wyczerpany.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 ogłasza nabór Biznes Planów do projektu „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Niezbędne dokumenty:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Nowa praca w lepszym klimacie”.

Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A. /biurze projektu
 • na stronie internetowej projektu https://nowapraca.marr.pl/

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: 785 051 374, 785 058 177.

Do Biznes Planu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi na stronie projektu przez Partnera wiodącego:

 1. potwierdzenie skorzystania z usługi szkoleniowej, co najmniej w wymiarze 80 % (certyfikat wydany po szkoleniu),
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie onieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Biznes Planu – Oświadczenie o pomocy de minimis),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznes Planu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 3 do Biznes Planu – Formularz pomocy de minimis),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 4 do Biznesplanu – Zestawienie towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – zgodne z danymi z punktów opisowych w Biznes Planie),
 6. zbiór oświadczeń/zaświadczeń (zał.  6 do Biznes Planu – Oświadczenia):
  – oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),

  – oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o braku podwójnego finansowania z FST (np. z programu Śląskiego), środków oferowanych w ramach EFS+, EFRR oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

  zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych (ważne przez 30 dni od dnia wydania),

  – oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,

  – oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzymuje środki w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie była prowadzona przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

 7. Uczestnik/Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Biznes Planu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień

Biznes Plan, powinien zawierać co najmniej:

a) opis planowanego przedsięwzięcia,

b) szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.),

c) plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych klientów) oraz konkurencji na rynku,

d) harmonogram realizacji zaplanowanych działań.


Miejsce i sposób składania Biznes Planów:
Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wadowicach, ul. Karmelicka 1 (w godzinach pracy biura: pn – czw 8:00-15:00, pt 8:00-12:00) lub pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (decyduje data wpływu do biura projektu).

W przypadku składania Biznes Planu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru w Regulaminie.

Zasady przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną:

 • dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym/podpisem zaufanym ePUAP,
 • zasady rekrutacji pocztą elektroniczną są tożsame z zasadami rekrutacji złożenia osobistego składania dokumentacji w biurach projektu, tj. wszystkie dokumenty niezależnie od sposobu dostarczenia muszą wpłynąć w godzinach pracy biura (poniedziałek – czwartek 8:00-15:00, w piątek do godz. 12:00) w terminach rekrutacji,
 • zaleca się kontakt telefoniczny z personelem Partnera wiodącego w celu potwierdzenia wpływu dokumentów,
 • dokumenty należy przesłać na adres e-mail: wadowice@marr.pl

Tryb składania Biznes Planu:

Biznes Plan wraz z załącznikami powinien być przygotowany w 1 egzemplarzu wypełnionym komputerowo, czytelnie w języku polskim. Przed złożeniem, Biznes Plan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w Biznes Planie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Załączniki wymagane do Biznes Planu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Biznes Planu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

W dniu 29 kwietnia 2024 r. zaktualizowano Formularz rekrutacyjny.

W dniu 8 kwietnia 2024 r. zaktualizowano Regulamin projektu Nowa praca w lepszym klimacie

Kontakt

Parter wiodący

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1; I piętro, pokój nr 4 i 4a; 34-100 Wadowice

785 058 177, 785 051 374

wadowice@marr.pl

Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

33 847 54 75

nowapracawlepszymklimacie@szih.pl

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim

33 844 73 44

npwlk@cbmz.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

32 645 19 68

nowapraca@armz.pl