Logo MARR

Nowa praca
w lepszym klimacie

Pomoc w tworzeniu
nowych miejsc pracy,
szkolenia, doradztwo, dotacje

Pośrednictwo pracy, doradztwo indywidualne i grupowe, wsparcie motywacyjne i zatrudnienie wspomagane, dotacje dla osób pracujących, mieszkających lub uczących się na terenie Małopolski Zachodniej.

Oferujemy

szkolenia i staże

wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Diagnoza i identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu (IPD)

pośrednictwo pracy

dobre praktyki z krajów europejskich

wsparcie adaptacyjne dla pracownika

dotacje na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy

monitorowanie rynku pracy woj. małopolskiego i śląskiego, nawiązywanie relacji z Pracodawcami

poradnictwo

subsydiowane zatrudnienie

wsparcie inicjatyw zwiększających zdolności do mobilności geograficznej

zatrudnienie wspomagane

doradztwo indywidualne i grupowe

wsparcie motywacyjne

Zapraszamy osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

1 pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych,

2 osoby nieaktywne zawodowo (tj. bierne zawodowo) zamieszkujące we wspólnym gosp. domowym z osobami o których mowa w pkt. 1

3 osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy)

4 pracodawcy z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, tj. dla pracodawcy u których przeważającym PKD (wskazanym we właściwym rejestrze) jest:

– sekcja B Górnictwo i wydobywanie (Działy 05, 06, 07, 09)

 • Dział 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • Dział 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Dział 07 – Górnictwo rud metali
 • Dział 09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

– sekcja C – 28.92 Z (Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa),

– sektory i podsektory energochłonne – zgodnie z Informacją Prezesa URE to: 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 20.13, 17.11, 17.12, 19.20, 23.14., 20.11

 • 24.10 Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.42 A Produkcja aluminium hutniczego
 • 24.42 B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43 Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44 Z Produkcja miedzi
 • 24.45 Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.51 Z Odlewnictwo żeliwa
 • 20.13 Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 17.11 Z Produkcja masy włóknistej
 • 17.12 Z Produkcja papieru i tektury
 • 19.20 Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.14 Z Produkcja włókien szklanych
 • 20.11 Z Produkcja gazów technicznych.

Wsparcie może być kierowane do ww. osób, które pracują lub mieszkają lub uczą się na terenie Małopolski Zachodniej. Osoby wskazane w pkt 1 pracują lub pracowały w branżach wskazanych w pkt 4.

Cel projektu

Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów UE na 2030 r. w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki UE do 2050 r. w oparciu o porozumienie paryskie poprzez realizację Projektu (P). Projekt dotyczy kompleksowych programów transformacji i wsparcia na rynku pracy podejmowanych na obszarze Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” realizowany jest w ramach Działania 8.1 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej. #FunduszeEuropejskie

Wartość całkowita projektu: 19 979 527,04 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
16 982 541,03 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa:
1 997 946,01 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Projekt „Nowa praca w lepszym klimacie” jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w partnerstwie.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w tygodniowych cyklach od poniedziałku do piątku (w piątki do godziny 12:00).
 
Jednocześnie informujemy, że w kwietniu 2024 r. limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 5 osób w przypadku Partnera wiodącego projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.
 
Nabory prowadzone są odrębnie przez Partnera wiodącego oraz Partnerów projektu (szczegóły w Regulaminie projektu).
Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA z siedzibą w Chrzanowie

Rezultaty

Głównym rezultatem projektu będzie poprawa sytuacji społecznej 250 osób z grup docelowych po opuszczeniu projektu, poprzez objęcie wsparciem w projekcie ww. grup docelowych.

Aktualności

W dniu 8 kwietnia 2024 r. zaktualizowano Regulamin projektu Nowa praca w lepszym klimacie

Kontakt

Parter wiodący

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1; I piętro, pokój nr 4 i 4a; 34-100 Wadowice

785 051 374

wadowice@marr.pl

Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

33 847 54 75

nowapracawlepszymklimacie@szih.pl

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim

33 844 73 44

npwlk@cbmz.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

32 645 19 68

nowapraca@armz.pl

Kontakt

Parter wiodący

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1
1 piętro, pokój nr 4 i 4a
34-100 Wadowice

785 051 374

wadowice@marr.pl

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl Klauzula informacyjna: pobierz

Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

33 847 54 75

nowapracawlepszymklimacie@szih.pl

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim

33 844 73 44

npwlk@cbmz.pl

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA

ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów

32 645 19 68

nowapraca@armz.pl

Skip to content